Saucijs UNIQ

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SaucijsUniq.nl

1. Inleiding
Welkom bij SaucijsUniq.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door SaucijsUniq B.V. Door onze website te gebruiken en door bestellingen te plaatsen, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen.

2. Producten
Onze producten, met name wild en producten die wild bevatten, kunnen natuurlijke elementen zoals hagel bevatten. Dit is een algemeen bekend en aanvaard risico bij het consumeren van wild. SaucijsUniq B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door dergelijke natuurlijke elementen.

3. Gebruik van de Producten
De klant is verantwoordelijk voor het veilige en verantwoorde gebruik van alle producten gekocht bij SaucijsUniq B.V. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit het onjuist gebruik van onze producten.

4. Beperking van Aansprakelijkheid
SaucijsUniq B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van onze producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor gezondheidsschade of letsel voortvloeiend uit het consumeren van onze producten, inclusief schade veroorzaakt door natuurlijke elementen zoals hagel in wild.

5. Verkoop via Derde Partijen
SaucijsUniq B.V. is niet verantwoordelijk voor de verkoop van onze producten via andere platforms of tussenpersonen. De garanties en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op producten verkocht direct via SaucijsUniq.nl.

6. Intellectueel Eigendom
Alle content op SaucijsUniq.nl, inclusief tekst, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen en software is eigendom van SaucijsUniq B.V. of wordt met toestemming gebruikt en is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

7. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden
SaucijsUniq B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Contact
Voor vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via info@saucijsuniq.nl.

Datum van Laatste Revisie: 1-1-2023

Dit document is bedoeld als voorbeeld en moet mogelijk worden aangepast aan de specifieke bedrijfsbehoeften en lokale wetgeving.